نوشته های عاشقانه

دانلود رمان عاشقانه اجبار اغوش تو از مریم 78 با لینک مستقیم و فرمت pdf دانلود رمان های عاشقانه

ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
کانال پول داغ بورس | فیلتر پول داغ 0 1660 mohammad
فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی | خروج پول حقیقی 0 359 mohammad
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی | ورود پول حقیقی 0 284 mohammad
فیلتر سرانه خرید حقیقی دو برابر سرانه فروش حقیقی 0 359 mohammad
فیلتر اردر ترس در بورس 0 234 mohammad
فیلتر اردر حمایتی در بورس 0 275 mohammad

دانلود رمان اجبار اغوش تو

  • 16:55
  • 3060  بازدید

دانلود رمان اجبار اغوش تو از مریم 78

دانلود رمان اجبار اغوش تو از مریم 78

قسمتی از رمان اجبار اغوش تو

با حرص رومو برگردوندمو گفتم: من شب خونھ نیستم میرم خونھ شیوا اینا. مامان با نگرانی گفت: انقدر داد نزن الان باز بابات
عصبانی میشھ. با لجبازی گفتم: خب عصبانی بشھ ھیچ کس مھم نیست فقط بابا تو این خونھ مھمھ؟! اخمی کرد و گفت: اون
باباتھ درست صحبت کن. با ناراحتی گفتم: منم دخترتونم تنھا بچھ تونم شما اصلا بھ من فکر میکنید؟ کجا کم گذاشتیم واست؟
. بلند شو بھ جای این حرفا برو یھ دوش بگیر بیا 2 کی در حقت کوتاھی کردیم؟ ھیچ وقت ولی الان دارید جبران میکنید ماشا
حاضر شو انقدرم باباتو حرص نده. دیگھ داشت گریھ ام میگرفت با کلافگی گفتم: مامان چرا متوجھ نیستید میگم ن م ی خ و ا
م. من میرم خونھ شیوا. تو بیخود میکنی میخوای آبروی مارو ببری؟ _چھ آبرویی آخھ؟ بس کن طناز حوصلھ ندارم باھات کل
کل کنم میری دوش میگیری حاضر میشی میای مثل بچھ آدم میشینی پایین اخم و تخم ھم نداریم فھمیدی؟ شما نمیتونید بھ من زور
بگید حق ندارید زندگیم رو خراب کنید حق ندارید. با دلخوری نگام کرد و گفت: ما حق نداریم؟؟ من کھ نھ ماه تو شکمم نگھت
داشتم؟ بابات کھ این ھمھ زحمتت رو کشیده؟ ما کھ چندین سالھ زحمتت رو کشیدیم و نذاشتیم آب تو دلت تکون بخوره؟ حالا
دیگھ حق نداریم تو کارت دخالت بکنیم؟ حق نداریم نذاریم خودتو بندازی تو چاه؟ با بغض گفتم: ولی مامان منم آدمم چرا نمیخواید
قبول کنید که واسه زندگیم خودم تصمیم بگیرم؟

      مشخصات رمان

  • نام رمان: اجبار آغوش تو
  • نویسنده: مریم 78
  • موضوع: عاشقانه
  • تعداد صفحات: 135

دنلود رمان اجبار اغوش تو با فرمت pdf

مطالب مرتبط:
لایک : 1
کد امنیتی رفرش